LLIBRE DE VISITES LIBRO DE VISITAS CATALAN CASTELLANO

LLIBRE DE VISITES LIBRO DE VISITAS CATALAN CASTELLANO. INSPECCIO DE TREBALL SEGURETAT SOCIAL LLIBRE DE VISITES CATALA ESPAÑOL

Editorial:
XXXXX
Año de edición:
Materia
DERECHO
ISBN:
978-92-0-121053-1
Encuadernación:
RÚSTICA
Disponibilidad:
En stock

8,45 €
Comprar

Llibre de visites / Libro de visitas. (Català - Castellano).
Inspecció de Treball i Seguretat Social / Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Libro Impreso

Temas: Derecho de sociedades mercantiles

Llibre de visites / Libro de visitas. (Català - Castellano).

Inspecció de Treball i Seguretat Social / Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

El Llibre de visites és un llibre que les empreses estan obligades a tenir a cada centre de treball, a disposició permanent dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels funcionaris tècnics habilitats per a les actuacions comprovatòries en matèria de prevenció de riscos laborals (punt primer de la Resolució d'11 d'abril del Ministerio de Trabajo i Asuntos Sociales, BOE núm. 93 de 19 d'abril de 2006).

Aquesta obligació s'aplica també als treballadors per compte propi i als titulars de centres o establiments, encara que no tinguin treballadors per compte d'altri, i independentment del règim de Seguretat Social que s'hi apliqui.

De cada actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el funcionari actuant ha d'estendre diligència en el llibre de visites.

Requisits del Llibre de visites (establerts a la Resolució d'11 d'abril de 2006):

Cada exemplar del llibre de visites ha d'estar habilitat. L'organisme competent per habilitar aquests llibres és el director del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya.

Perquè pugui ser habilitat, el llibre de visites ha de respondre al model oficial que figura a l'annex de la Resolució d'11d'abril de 2006 (dimensions UNE A-4 210 x 297. Els fulls seran cinquanta, numerats correlativament i segellats; cadascun dels fulls ha de ser duplicat i s'ha de confeccionar amb material autocopiatiu).

Per a l'habilitació del segon o posteriors llibres de visites cal presentar-ne l'anterior per justificar l'esgotament dels folis; en el supòsit de pèrdua o destrucció del llibre anterior, cal justificar aquesta circumstància mitjançant una declaració escrita del representant legal de l'empresa on consti el motiu de la no-presentació i les proves de què disposi.

Hi ha un període transitori fins a l'1 de juny de 2006. Fins aquesta data són vàlids els llibres de visites anteriors, però a partir d'aquesta data ja s'ha de disposar dels llibres de visita en el nou format.

La Resolució també fa referència a un llibre de visites electrònic. Serà la Inspecció de Treball i Seguretat Social que posarà a disposició dels usuaris una aplicació informàtica que permetrà substituir el llibre de visites convencional per una aplicació telemàtica, la qual cosa implicarà l'acceptació dels requeriments tècnics i funcionals del sistema electrònic que subministri la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Els llibres de visites esgotats es conservaran a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant un termini de 5 anys, comptadors a partir de la data de l'última diligència.

A les comunitats autònomes amb dues llengües oficials el Llibre de Visites de la Inspecció s'editarà en versió bilingüe.


Normativa

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2010, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i Immigració i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel qual es constitueix el Consorci "Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya". (BOE núm. 118 publicat el 14/05/2010)

RESOLUCIÓ TRI/1627/2006, de 18 de maig, per la qual es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. (DOGC núm. 4641 publicat el 25/05/2006)

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució TRI/1627/2006, de 18 de maig, per la qual es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (DOGC núm. 4641, pàg. 23594, de 25.5.2006). (DOGC núm. 4644 publicat el 30/05/2006)

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2006 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre el Llibre de Visites (BOE núm. 93 publicat el 19/04/2006)

Llei 42/1997, de 14 de novembre, d'ordenació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. (BOE núm. 274 publicat el 15/11/1997)

Otros libros del autor